CUSTOMIZE WITH SHOGUN
Skip to Main Content

EULA

Lisensavtale for sluttbruker

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER (”EULA”) for ENHETER fra TOBII DYNAVOX

MERKNAD TIL BRUKER: VENNLIGST LES DENNE KONTRAKTEN NØYE. VED Å BRUKE TOBII DYNAVOX-ENHETEN ELLER TILHØRENDE PROGRAMVARE GODTAR DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AVTALEN, I TILLEGG TIL ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR GARANTI, OG BEGRENSNINGER OG ERSTATNING I SEKSJON 10. DU GODTAR AT DENNE AVTALEN ER BINDENDE PÅ LIK LINJE MED ENHVER ANNEN FORHANDLET AVTALE SIGNERT AV DEG. DENNE AVTALEN ER BINDENDE FOR DEG OG EN HVER JURIDISK ENHET SOM HAR ANSKAFFET SEG PROGRAMVAREN, OG PÅ HVIS VEGNE DEN BRUKES AV. DERSOM DU IKKE ER ENIG SKAL DU IKKE BRUKE DENNE ENHETEN ELLER PROGRAMVAREN. DERSOM DU IKKE HAR HATT MULIGHET TIL Å SE OVER DENNE LISENSEN, OG DU IKKE GODTAR AVTALEN, KAN DU FÅ REFUNDERT DEN SUMMEN DU OPRINNELIG BETALTE DERSOM DU: (A) IKKE BRUKER ENHETEN OG PROGRAMVAREN OG (B) RETURNERER ENHETEN OG PROGRAMVAREN, MED BEVIS PÅ BETALING, TIL LOKASJONEN DER DEN BLE ANSKAFFET INNEN TRETTI (30) DAGER ETTER KJØPSDATOEN.

Tobii Dynavox LLC (heretter Tobii Dynavox) og deres leverandører eier alle åndsverk i Programvaren som medfølger Tobii Dynavox-enheter. Tobii Dynavox tillater deg kun å bruke Programvaren i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Seksjon 1 - Definisjoner

a. “Avtalen” betyr denne LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER (”EULA”) og alle vilkår og betingelser som innebefattes i den.

b. “Enheten” betyr kommunikasjonshjelpemiddel-enheten anskaffet fra Tobii Dynavox, og medfølgende programvare.

c. “Alternativ og supplerende kommunikasjon” betyr bruk av kommunikasjonsenheten til å uttrykke og forstå tanker, behov, ønsker og idéer som en mekanisme for å forsterke evnen til kommunikasjon.

d. “Du” eller “Deg” betyr personen, selskapet eller organisasjonen som har kjøpt denne Enheten eller bruker denne Enheten.

e. “Programvaren” betyr: (a) enhver objektkode fra Tobii Dynavox og deres leverandører installert på Enheten; (b) alt innhold i filer, diskett(-er), CD-ROM, eller andre media levert sammen med Enheten for bruk på en datamaskin, uavhengig av om Programvaren allerede var installert på Enheten eller om den er tilgjengelig separat fra Enheten. Programvare inkluderer også, men er ikke begrenset til: (i) relatert, forklarende, skriftlig materiell eller filer (”Dokumentasjon”); og (ii) oppgraderinger, modifiserte versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av Programvaren, eventuelt lisensiert til deg av Tobii Dynavox (samlet sett, “Oppdateringer”).

f. “Bruk” eller “Bruken” betyr å få tilgang til, åpne, installere, laste ned, kopiere eller på annen måte dra fordel av å bruke funksjonaliteten i Programvaren i henhold til Dokumentasjonen.

g. “Lisensnøkkel” betyr programvarebasert(e) nøkkel(-ler) som leveres Lisenstakeren som konsekvens av denne Avtalen, om det er aktuelt, og som gir teknisk mulighet til å installere Programvaren.

h. “Datamaskin” betyr en elektronisk enhet som aksepterer informasjon i digitalt eller lignende format, og manipulerer den for et spesifikt resultat basert på en sekvens med instruksjoner.

i. “Tobii Dynavox” betyr Tobii Dynavox LLC, et selskap i Delaware, 2100 Wharton Street, Suite 400, Pittsburgh, PA 15203, USA, et heleid datterselskap av Tobii AB (“Tobii”), organisasjonsnr. 556613-9654, Karlsrovägen 2D, SE-182 53 Danderyd, Sverige.

Seksjon 2 - Programvarelisens

Så lenge Du innretter deg etter denne Avtalens vilkår, innvilger Tobii Dynavox Deg en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv lisens for bruk av Programvaren til de formål som er beskrevet i Dokumentasjonen.

Denne Avtalen gjelder oppdateringer, supplementer, tilleggskomponenter eller internettbaserte tjenestekomponenter av Programvaren som Tobii Dynavox leverer til Deg, eller gjør tilgjengelig for Deg etter den datoen Du anskaffet den opprinnelige kopien av Programvaren, med mindre vi oppgir andre vilkår sammen med oppdateringen, supplementet, tilleggskomponenten eller den internettbaserte tjenestekomponenten. Tobii Dynavox forbeholder seg retten til å avvikle en hver internettbasert tjeneste levert til Deg eller gjort tilgjengelig for Deg gjennom Bruken av Programvaren.

Seksjon 3 - Lisenstildeling

A. Enhetens Programvare. Denne Avtalen tillater Deg å bruke Programvaren som er installert på Enheten til personlig bruk eller til bruk for Alternativ og supplerende kommunikasjon. Den aktuelle Programvaren kan kun brukes på én Enhet.

B. Datamaskinprogramvare. Denne Avtalen tillater Deg, og - med og innenfor rammene av lisensen tildelt deg - de personer som yter instruksjoner, terapi, tilsyn, evaluering, pleie eller andre tjenester direkte til deg, å Bruke den medfølgende Programvaren, kun til støttende formål ved bruken av Enheten. Du kan bruke den medfølgende Programvaren på flere datamaskiner, i henhold til Lisensnøkkelens begrensninger, om det er aktuelt.

Seksjon 4 - Oppdateringer og oppgraderinger

Dersom Programvaren er en oppdatering eller en oppgradering av en tidligere versjon av Programvaren, må du ha en gyldig lisens for en slik tidligere versjon for å Bruke denne oppdateringen eller oppgraderingen. Alle oppdateringer eller oppgraderinger leveres Deg på en lisensbytte-basis. Ved Bruk av en oppdatering eller oppgradering godtar du frivillig at du sier opp din rett til å Bruke en hver tidligere versjon av Programvaren. Som et unntak kan Du fortsette å Bruke tidligere versjoner av Programvaren på datamaskinen din etter du Bruker en oppdatering eller oppgradering, men bare for å hjelpe deg med overgangen til den nye versjonen, gitt at: (a) oppdateringen eller oppgraderingen og de tidligere versjonene er installert på den samme datamaskinen; (b) de tidligere versjonene, eller kopiene av dem, ikke er overført til noen annen part eller datamaskin med mindre alle kopier av oppdateringen eller oppgraderingen også overføres til den parten eller datamaskinen; og (c) du anerkjenner at en hver forpliktelse Tobii Dynavox måtte ha om å støtte de tidligere versjonene av Programvaren kan avsluttes idet oppdateringen eller oppgraderingen gjøres tilgjengelig; og (d) Du innretter deg etter vilkårene og betingelsene i den mest nylige EULA med hensyn til installering og/eller Bruk av Programvaren.

Du skal påta deg fullt ansvar for dine egne datamaskiner, nettverk og annet utstyr som vil samhandle med Programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, opprettelsen av sikkerhetskopier av programvaren, dataene og databasene brukt i forbindelse med slikt utstyr eller Programvaren.

Seksjon 5 - Nye versjoner eller oppdateringer

Tobii Dynavox forbeholder seg eksklusiv rett til etter eget skjønn å legge til tilleggsfunksjoner, eller å tilby feilrettinger av programmeringen, modifiseringer av programmeringen, oppdateringer eller oppgraderinger av Programvaren. Tobii Dynavox har ingen forpliktelse til å gjøre eventuelle senere versjoner av Programvaren tilgjengelig for Deg.

Seksjon 6 - Åndsverkeierskap, opphavsrett og beskyttelse av opphavsrett

Programvaren eies av Tobii Dynavox eller deres leverandører ---- og er beskyttet av amerikanske lover om opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser. Derfor skal Du behandle Programvaren som et hvert annet opphavsrettbeskyttet materiale (f.eks. bok eller musikalsk innspilling). Du skal ikke (i) endre, oversette, laste ned, foreta omvendt konstruksjon av, dekompilere eller demontere Programvaren, eller bruke Programvaren på noen annen enhet eller nettverk; (ii) avsløre Programvaren til noen tredjepart; eller, (iii) unntatt som angis her, tildele, selge, lease, leie ut, viderelisensiere, distribuere eller ellers overføre eller forsøke å overføre Programvaren. Du skal ikke kopiere det skriftlige materiellet som følger med Programvaren.

Programvaren, og alle autoriserte kopier Du lager, er Tobii Dynavox’ åndsverk og eies av Tobii Dynavox og deres leverandører. Programvarens struktur, organisering og kode er Tobii Dynavox og deres leverandørers verdifulle forretningshemmeligheter og konfidensielle informasjon. Programvaren er lovbeskyttet, inkludert, uten begrensning, av De Forente Stater og andre lands opphavsrettslover, og av internasjonale traktatbestemmelser. Bortsett fra slik det uttrykkelig angis her, gir denne Avtalen Deg ikke rettigheter over åndsverket i Programvaren, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig tildeles er forbeholdt Tobii Dynavox og deres leverandører. Ingenting i denne Avtalen har til hensikt å overføre slike rettigheter over åndsverket til, eller å gi noen slike rettigheter over åndsverket til Deg. Du skal ikke foreta deg noe for å svekke, begrense eller forstyrre Tobii Dynavox’ åndsverkrettigheter. En hver uautorisert bruk av Tobii Dynavox’ åndsverkrettigheter er et brudd på denne Avtalen, i tillegg til brudd på åndsverklover og -traktater, inkludert, uten begrensning, lover om opphavsrett og varemerker.

Seksjon 7 - Ingen fjerning av merknader

Du godtar at Du ikke skal fjerne, utydeliggjøre, gjøre uleselige eller endre noen merknader eller indikasjoner om åndsverkrettigheter og/eller Tobii Dynavox’ rettigheter og eierskap til disse, uansett om gitte merknader eller indikasjoner er festet på, inkludert i, eller på annen måte tilknyttet noe materiell.

Seksjon 8 - Andre begrensninger

Du, og de personer som yter instruksjoner, terapi, tilsyn, evaluering, pleie eller andre tjenester direkte til Deg, kan bruke Programvaren til å lage materiell i trykket eller elektronisk form, til Enhetens brukers personlige kommunikasjonsbehov. Materiell laget med Programvaren skal ikke selges, skrives ut på nytt eller distribueres til tredjeparter uten foregående skriftlig samtykke fra Tobii Dynavox. Unntatt bruken tillatt ovenfor, er distribusjonen av alt innhold eller materiell som benytter PCS-symboler, i formater som .pdf eller PDF, .ppt eller PowerPoint, .doc eller WORD, html, eller lignende programvareformater som brukes for å vise og/eller sende tekst og/eller bilder, ikke tillatt uten foregående skriftlig samtykke fra Tobii Dynavox.

Seksjon 9 - Overdragelse

Du skal ikke leie, lease, låne ut eller tilby kommersielle hostingtjenester med Programvaren. Du skal ikke viderelisensiere, tildele eller overføre Dine rettigheter i Programvaren, eller autorisere at hele eller deler av Programvaren kopieres over til en annen brukes datamaskin, annet enn slik som uttrykkelig tillates her. Du kan imidlertid, i forbindelse med salg eller overdragelse av Enheten, overføre alle dine rettigheter for Bruk av Programvaren til en annen person eller juridisk enhet, gitt at: (a) du også overfører (i) denne Avtalen, og (ii) Programvaren og all annen programvare eller maskinvare medfølgende eller forhåndsinstallert med Programvaren, inkludert alle kopier, oppdateringer og tidligere versjoner til denne personen eller enheten; (b) du ikke beholder noen kopier, inkludert sikkerhetskopier og kopier lagret på en datamaskin; og (c) den mottakende parten aksepterer vilkårene og betingelsene i denne Avtalen og alle andre vilkår og betingelser som du lovlig kjøpte lisensen til Programvaren på. Uavhengig av det foregående, kan du ikke overføre utdannings-, førutgivelses-, eller ikke-for-videresalg-kopier av Programvaren.

Seksjon 10 - Begrensninger, begrenset garanti, begrensning av rettsmidler, erstatning

A. BEGRENSET GARANTI

Kun til den opprinnelige kjøperen: Tobii Dynavox garanterer Deg i perioden på ett (1) år fra Programvarens leveringsdato til deg, som bevist ved Din kvittering, at: (1) Programvaren skal, med mindre den er modifisert av deg, i det vesentlige utføre de funksjonene som beskrives i dokumentasjonen levert av Tobii Dynavox; og (2) Mediet som Programvaren lagres på vil være fritt for defekter i materialer eller fabrikasjon ved normal bruk. Tobii Dynavox garanterer ikke at Programvaren vil møte Dine krav, at bruken av Programvaren vil være uforstyrret eller feilfri, eller at alle Programvarefeil vil bli korrigert. Tobii Dynavox er ikke ansvarlig for problemer forårsaket av endringer i driftegenskapene til maskinvare eller operativsystemer som forekommer etter utgivelsen av Programvaren, eller for problemer i samhandlingen mellom Programvaren eller Enheten med programvare som ikke er fra Tobii Dynavox. Tobii Dynavox har intet ansvar for å erstatte eller refundere kjøpsprisen for mediet dersom det er skadet av ulykke, misbruk eller feilaktig bruk.

B. INGEN ANDRE GARANTIER

Unntatt slik det uttrykkelig beskrives over, leveres Programvaren til Deg “SOM DEN ER” og Tobii Dynavox gir ingen garantier med hensyn til dens bruk eller ytelse, og fraskriver seg en hver garanti som relaterer til eventuell påvirkning på Din datamaskins ytelse, eller eventuell påvirkning på Din datamaskin. TOBII DYNAVOX OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER IKKE, OG KAN IKKE GARANTERE, YTELSEN ELLER RESULTATENE DU KAN OPPNÅ VED BRUK AV PROGRAMVAREN.

DE OVENFOR NEVNTE GARANTIENE ER UTELUKKENDE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT DE IMPLISITTE GARANTIENE OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV TOBII DYNAVOX, DERES ANSATTE, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE ELLER AGENTER, SKAL ØKE OMFANGET AV OVENFOR NEVNTE GARANTIER ELLER SKAPE NOEN NYE GARANTIER. NOEN STATER TILLATER IKKE UTELUKKELSEN AV IMPLISITTE GARANTIER, SÅ UTELUKKELSEN OVER GJELDER KANSKJE IKKE DEG. I DET TILFELLE ER EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER TIDSBEGRENSET TIL ETT (1) ÅR FRA PROGRAMVARENS LEVERINGSDATO. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT.

UNNTATT EN HVER GARANTI, BETINGELSE, REPRESENTASJON ELLER VILKÅR I DEN GRAD DET SAMME IKKE KAN, ELLER KANSKJE IKKE KAN, UTELUKKES ELLER BEGRENSES AV LOVEN SOM GJELDER I DIN JURISDIKSJON, GIR TOBII DYNAVOX OG DERES LEVERANDØRER INGEN GARANTIER, BETINGELSER, REPRESENTASJONER ELLER VILKÅR (UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE ENTEN AV STATUTT, LOV, SEDVANE, BRUK ELLER ANNET) MED HENSYN TIL ALLE SAKER INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER KRENKELSE AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, OMSETTELIGHET, INTEGRASJON, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIFIKT FORMÅL.

C. BEGRENSNING AV RETTSMIDLER For å opprette et krav under denne garantien må Du returnere den defekte enheten sammen med et kjøpsbevis, til Tobii Dynavox eller en autorisert forhandler, med forhåndsbetalt porto, i løpet av garantiperioden. Dersom Tobii Dynavox etter eget skjønn ikke kan erstatte det defekte mediet, eller Tobii Dynavox ikke kan tilby korrigert Programvare eller korrigert dokumentasjon, vil Tobii Dynavox, etter eget og utelukkende valg, enten fritt erstatte Programvaren med et funksjonelt tilsvarende program, eller refundere kjøpesummen for Programvaren. Dette er dine eneste rettsmidler for et hvert krav, inkludert, men ikke begrenset til, et hvert krav til garantibrudd.

D. ANSVARSBEGRENSNING, INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER

UAVHENGIG OM NOEN LØSNING ANGITT HER IKKE OPPFYLLER SITT FORMÅL, VIL TOBII DYNAVOX IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET, FOR EVENTUELLE SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGENDE, DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE, LOVFESTEDE, ELLER LIGNENDE SKADER, INKLUDERT EVENTUELT BRUKSTAP, TAP AV FORTJENESTE, SKADET ELLER ØDELAGTE DATA SOM OPPSTÅR GJENNOM BRUK AV, TILLIT TIL, ELLER MAGLENDE EVNE TIL BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER NOEN DATA LEVERT DERUNDER, SELV OM TOBII DYNAVOX ELLER EN AUTORISERT TOBII DYNAVOX-FORHANDLER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER OM SLIKE SKADER ER FORUTSIGBARE, ELLER FOR NOE KRAV FRA EN HVER ANNEN PART. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE- ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN OVER GJELDER KANSKJE IKKE DEG. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL TOBII DYNAVOX’ ANSVAR OVERSTIGE PRISEN FOR ENHETEN OG PROGRAMVAREN. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE I TILFELLE ET FUNDAMENTALT ELLER MATERIELT BRUDD PÅ DE FUNDAMENTALE ELLER MATERIELLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

E. ERSTATNING

DU GODTAR Å KOMPENSERE, OG HOLDE TOBII DYNAVOX, DERES MORSELSKAP, DATTERSELSKAP, OG TILKNYTTEDE ENHETER, OG TILLITSVALGTE, LEDERE, ANSATTE, AGENTER, LINSENSGIVERE, LEVERANDØRER TIL HVER AV DEM, BESKYTTET FRA OG MOT ALLE EVENTUELLE ANSVAR OG UTGIFTER, KOSTNADER, INKLUDERT RIMELIGE ADVOKATUTGIFTER DISSE PARTENE HAR PÅDRATT SEG I FORBINDELSE MED, ELLER PÅ GRUNN AV DITT (1) BRUDD ELLER MISLIGHOLD AV DENNE AVTALENS VILKÅR ELLER NOEN ANNEN GJELDENDE LOV ELLER REGULERING, UAVHENGIG OM DEN REFERERES TIL I DENNE AVTALEN ELLER IKKE, ELLER (2) BRUDD PÅ NOEN TREDJEPARTS RETTIGHETER, ELLER (3) BRUK ELLER MISBRUK AV PROGRAMVAREN.

Bestemmelsene i denne seksjonen skal gjelde selv etter en oppsigelse av avtalen, uansett årsak, men dette skal ikke innebære eller skape noen fortsatt rett til Bruk av Programvaren etter oppsigelsen av Avtalen.

Seksjon 11 - Tilleggsbestemmelser

Du skal ikke påta deg, forårsake, tillate eller autorisere endring, skapelse av avledede verker, oversettelse, omvendt konstruksjon, dekompilering, demontering eller hacking av Programvaren eller noen del av den. Dersom du har en lisens til Programvaren kan du overføre Programvaren i forbindelse med salget av Enheten kjøpt sammen med den, kun på permanent basis, så lenge du ikke beholder noen kopier av Programvaren og mottakeren godtar vilkårene i denne Avtalen. En hver overføring av Programvaren må inkludere alle oppdateringer og tidligere versjoner.

Du godtar at Tobii Dynavox og deres tilknyttede enheter kan hente inn og bruke teknisk informasjon innsamlet som en del av produktstøttetjenestene du har mottatt, om det er aktuelt, relatert til Programvaren eller Enheten. Tobii Dynavox kan bruke denne informasjonen utelukkende til å forbedre produktene sine eller for å yte tilpassede tjenester og teknologier til Deg, og vil ikke avsløre denne informasjonen i noen form som identifiserer deg personlig.

Seksjon 12 - Bindende voldgift

Ved å bruke Programvaren sier du deg enig med Tobii Dynavox i at, unntatt det som angis under “Unntak fra voldgift”, et hvert krav, hver tvist eller kontrovers (”Krav”) fremsatt enten av Deg eller Tobii Dynavox mot den andre, relatert til Programvaren eller annet, inkludert håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen, skal løses gjennom bindende voldgift. Denne voldgiftsavtalen er underlagt den amerikanske loven the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1-16).

I FRAVÆR AV DENNE VOLDGIFTSAVTALEN, KAN DU OG VI ELLERS HA HATT RETT ELLER MULIGHET TIL Å FØRE SAK GJENNOM RETTEN, OG/ELLER Å DELTA ELLER BLI REPRESENTERT I RETTEN AV ANDRE, MEN ALLE KRAV UNNTATT DE ANGITT UNDER I “UNNTAK FRA VOLDGIFT”, MÅ NÅ LØSES GJENNOM VOLDGIFT.

Voldgiften skal påbegynnes og gjennomføres under de kommersielle voldgiftsreglene til the American Arbitration Association (”AAA”), og der det er aktuelt, AAAs Utfyllende rutiner for forbrukerrelaterte tvister (”AAA-Forbrukerregler”), som begge er tilgjengelige på AAAs nettsidewww.adr.org. Avgjørelsen om hvorvidt en Tvist er gjenstand for voldgift skal reguleres av the Federal Arbitration Act og avgjøres av en domstol snarere enn en oppmann. Dine voldgiftkostnader og din andel av oppmannens kompensasjon skal reguleres av AAA-Reglene og, der det er aktuelt, begrenses av AAA-Forbrukerreglene. Voldgiften kan gjennomføres ved personlig oppmøte, gjennom innlevering av dokumenter, per telefon eller på internett. Oppmannen vil ta en skriftlig avgjørelse, men behøver ikke legge ved en uttalelse om begrunnelse med mindre det forespørres av en av partene. Oppmannen må følge gjeldende lover, og en eventuell tildeling kan påklages dersom oppmannen ikke gjør det. Unntatt slik det ellers fremgår i denne Avtalen, kan Du og Tobii Dynavox føre sak i retten for å fremtvinge voldgift, opprettholde saksbehandlingen i påvente av voldgift, eller for å bekrefte, endre, fratre eller motta dom på tildelingen angitt av oppmannen.

Begrensninger. Du og Tobii Dynavox godtar at en hver voldgift skal begrenses til Tvisten mellom Tobii Dynavox og Deg individuelt. I den grad loven tillater det, (1) skal ingen voldgift inngås sammen med noen andre; (2) finnes det ingen rett eller myndighet for noen Tvister å løses ved voldgift på basis av et gruppesøksmål, eller ved bruk av gruppesøksmålsprosedyrer; og (3) finnes det ingen rett eller myndighet for noen Tvist å bringes frem i noen påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra voldgift. Du og Tobii Dynavox godtar at følgende Tvister ikke er underlagt de ovenfor angitte bestemmelsene om voldgift: (1) en hver Tvist som søker å håndheve eller beskytte, eller angår gyldigheten av, Dine eller Tobii Dynavox’ åndsverkrettigheter; (2) en hver Tvist som relaterer til, eller oppstår på bakgrunn av, tyveri, piratvirksomhet, brudd på personvern eller uautorisert bruk; og (3) et hvert Krav om midlertidige forføyninger.

Seksjon 13 - Håndhevelse

Dersom noen del av denne Avtalen blir kjent ugyldig og/eller ikke håndhevbar, vil det ikke påvirke gyldigheten av resten av denne Avtalen, som skal forbli gyldig og håndhevbar i samsvar med dens vilkår og bestemmelser. Denne Avtalen skal ikke berøre de lovbestemte rettighetene til noen part som opptrer som forbruker. Denne Avtalen kan kun endres ved et skriftlig dokument signert av en autorisert ansvarlig i Tobii Dynavox. Oppdateringer kan lisensieres til Deg av Tobii Dynavox med ytterligere eller annerledes vilkår. Dette er i sin helhet Avtalen mellom Tobii Dynavox og Deg, relatert til Programvaren, og den erstatter all tidligere representasjon, diskusjon, forpliktelse, kommunikasjon eller annonsering relatert til Programvaren.

Seksjon 14 - Bildetekster og seksjonsnummere

Bildetekstene og seksjonsnummerne som vises i denne Avtalen er innsatt kun for lettvinthets skyld og definerer, begrenser, fortolker eller beskriver ikke på noen måte omfanget eller intensjonen i denne Avtalen, eller noen av bestemmelse eller klausulene i denne Avtalen, eller påvirker på noen som helst annen måte denne Avtalen eller noen del av den.

Seksjon 15 - Oppsigelse

Uten at det berører andre rettigheter, kan Tobii Dynavox si opp lisensen tildelt Deg i denne Avtalen dersom Du ikke innretter deg etter vilkårene og betingelsene i denne Avtalen. I et slikt tilfelle må du destruere alle kopier av Programvaren og alle dens komponentdeler.

Du godtar ved oppsigelse av lisensen tildelt Deg, å destruere Programvaren sammen med alle kopier, modifikasjoner, og sammenslåtte deler i alle former.

Seksjon 16 - Nye versjoner

Tobii Dynavox forbeholder seg retten til å endre denne Avtalen på hvilket som helst tidspunkt ved å publisere en revidert Avtale på Tobii Dynavox’ nettside. Den reviderte Avtalen vil tre i kraft innen tretti (30) dager etter angitte publiseringsdato, med mindre du uttrykkelig aksepterer den reviderte Avtalen tidligere ved å klikke på aksepter-knappen. Din uttrykte aksept eller fortsatte bruk av Programvaren etter utløpet av varslingsfristen på tretti (30) dager, utgjør din aksept av å være bundet av vilkårene og betingelsene i den reviderte Avtalen. Du finner den nyeste versjonen av denne Avtalen på www.myTobiiDynavox.com. Tobii Dynavox forbeholder seg retten til å endre hvilket som helst av de Ytterligere vilkårene fra tid til annen, og slike endringer vil tre i kraft enten innen tretti (30) dager etter publisering av den reviderte versjonen på nettsiden (med mindre du uttrykkelig aksepterer de reviderte vilkårene tidligere ved å klikke på aksepter-knappen dersom dette valget er gjort tilgjengelig), eller innenfor tidsrammen som angis i de gjeldende vilkårene dersom de avviker.

Seksjon 17 - Overholdelse av lisenser

Dersom Du er en bedrift eller organisasjon godtar du at, ved forespørsel fra Tobii Dynavox eller en autorisert representant for Tobii Dynavox, du innen tretti (30) dager fullt ut vil dokumentere og sertifisere at bruken av all og en hver Programvare på forespørselens tidspunkt er i samsvar med Din(-e) gyldige lisens(-er) fra Tobii Dynavox.

Seksjon 18 - Bekreftelse

Ved bruk av Enheten eller Programvaren bekrefter du uttrykkelig at Du har lest denne Avtalen og forstår rettighetene, pliktene, vilkårene og betingelsene som angis i den, og samtykker i å være bundet av dens vilkår og betingelser, og godtar at, ved installering av Programvaren, vil du bruke den i samsvar med ovenfor nevnte vilkår og betingelser.